10.1.2018

Haave yhteisistä toimitiloista toteutuu Lammilla

Menestysreseptit-hanke päättyi, mutta ajatukset yhteisistä toimitiloista saivat pontta sen aikana. Mukana olleet lammilaiset yrittäjät, parturi-kampaamo Jaden Hanna Vuorinen ja Terveysräätälin Päivi Kankaanmäki avaavat yhdessä kolmannen yrittäjän kanssa yhteiset toimitilat Lammille. Mukaan yhteisiin tiloihin mahtuu heidän mukaansa useampikin yrittäjä.

Tästä ja yrittäjien ajatuksista kerrotaan Lammille.fi-verkkojulkaisussa.
Lue lisää osoitteesta: http://lammille.fi/uutiset/yritys/hyvinvointialan-yrittajat-saman-katon-alle/

Päivi Kankaanmäki ja Hanna Vuorinen hakivat ideoita 
hankkeen opintomatkalla Tankasta keväällä 2017.

31.10.2017

Menestysreseptit-hanke päättyy: kiitosten aika

Menestysreseptit-hanke päättyy lokakuun lopussa. Kiitos hankkeen toteutukseen osallistuneille, kaikille yhteistyötahoille ja etenkin mukana olleille yrittäjille! On ollut ilo nähdä heittäytymistä ja valmiutta muuttaa ajatusten suuntaa. Myönteinen asenne uuden oppimiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen on antanut tilaa uudenlaiselle yhteistyölle ja edesauttanut uusien ideoiden konkretisoitumista. Hankkeesta saadut opit ja ideat elävät toivottavasti yrittäjien arjessa ja kehittyvät edelleen. 

Hankkeen blogin lukijoille kiitos mielenkiinnosta!
Blogi säilyy luettavana edelleen ja hanketoimijoiden yhteystiedot löytyvät blogista.

Hanketiimi kiittää!

Kuva:Pixabay

2.10.2017

Menestysreseptit palvelu- ja yhteistyömallina

Menestysreseptit maaseudun hyvinvointipalvelualan ammatinharjoittajille -hankkeen viimeisessä vaiheessa menestysreseptit kuvataan palvelu- ja yhteistyömallina. Menestysreseptit on kuvattu oheisessa esityksessä:

Hyvinvointialan menestysreseptit muodostetaan osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen sekä yhteistyön ja verkostoitumisen avulla. Mallissa on kuvattu ne toimenpiteet, joilla hankkeessa pyrittiin tuottamaan yrittäjille uutta osaamista, luomaan uusia yhteistyöverkostoja ja ideoimaan uusia palveluja.

Luodussa mallissa Menestysreseptit hyvinvointialan yrittäjälle löydetään
uutta osaamista hankkimalla itsensä ja liiketoiminnan kehittämiseen
verkostoitumalla ja etsimällä uusia yhteistyömahdollisuuksia
etsimällä opintomatkoilta uusia ideoita palvelujen kehittämiseen

Uusia oppeja osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen

Hankkeen keskiössä oli yrittäjille tarjottu liiketoimintavalmennus ja muu osaamisen kehittämiseen tähtäävä koulutus. Liiketoimintavalmennusta tarjottiin seuraavista teemoista: myynti, markkinointi, palvelumuotoilu, asiakaspalvelu, laatu, verkosto-osaaminen sekä kasvu. Lisäksi tarjottiin valmennusta ja ohjausta liiketoimintasuunnitelman päivittämiseen. Näitä osa-alueita kehittämällä yrittäjä säilyttää kilpailukyvyn markkinoilla ja voi myös kasvattaa liiketoimintaansa.

Palvelun laadun kehittämiseksi tuotettiin malli ja ohjeistus asiakaspalvelukyselyn toteuttamiseksi. Osaamista kehitettiin perehtymällä sosiaalisen median hyötykäyttöön ja digitaalisiin välineisiin. Hanke tarjosi koulutusta verkkosivujen päivittämiseen ja hakukoneoptimointiin. Yrittäjän jaksaminen oli yhtenä teemana osaamisen ja itsensä kehittämisessä. Valmennukset ja koulutukset toteutettiin Suomen Yrittäjäopiston ja Ammattiopisto Tavastian yhteistyönä. Palvelun laatua mittaamalla, seuraamalla ja kehittämällä yrittäjä varmistaa menestymisen liiketoiminnassaan.

Opintomatkoilta ideoita palvelujen kehittämiseen

Mallissa uusia ideoita palvelujen kehittämiseen haettiin opintomatkoilta. Hankkeen opintomatkoilla tarjottiin uusia näkökulmia ja esimerkkejä palvelujen tuottamiseen ja verkostoitumiseen. Yhdellä opintomatkalla tutustuttiin yhteispalvelupistekonseptiin ja kuultiin yrittäjien kokemuksia yhteispalvelupisteessä toimimisesta. Opintomatkan järjesti Linnan Kehitys Oy.

Kaksi muuta opintomatkaa suunnitteli ja toteutti Suomen Yrittäjäopisto. Green Care -aiheisella opintomatkalla kuultiin kokemuksia pienyrittäjien verkostoitumisesta maaseudulla ja yritysryhmän perustamisesta sekä luontoavusteisten hyvinvointipalvelujen tuottamisesta. Opintomatka Tanskaan
tarjosi kasvun ja kansainvälistymisen näkökulmaa. Matkan teemoina oli yrittäjyys Tanskassa ja hyvinvointipalvelujen tuottaminen Tanskassa. Uusien ideoiden avulla yrittäjä voi kehittää omaa palvelutarjontaansa entistä houkuttelevammaksi.

Verkostoista voimaa

Verkostoituminen oli yksi hankkeen keskeisistä teemoista. Verkostoitumista tapahtui niin yrittäjien omalla alueella kuin muiden yrittäjien kesken. Myös muiden hankkeiden kanssa tehtiin yhteistyötä. Yrittäjät pohtivat toimimista yhdessä toisten yrittäjien kanssa tai kehittivät uudenlaisia yhteistyökuvioita. Hankkeessa perehdyttiin siihen, mitä etuja yritykselle sekä yrityksen asiakkaille koituisi palvelujen tuottamisesta yhteispalvelupisteessä. Aiheesta järjestettiin opintomatkan jälkeen tiimi-istunnot ja myöhemmin toimitilatyöpajoja. Mallissa laajempi yhteistyö muiden yrittäjien
kanssa, uudet yhteistyökumppanit tai verkostot auttavat yrittäjää menestymään paremmin.

Hanke toteutti Iittalassa ja Lammilla asukaskyselyt, joiden avulla selvitettiin asukkaiden näkemyksiä paikallisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden saatavuudesta ja käytöstä. Tarkoitus oli saada asiakaslähtöistä palautetta yksityisten hyvinvointipalvelujen kehittämiseksi.

Hanke synnytti yrittäjille uusia liikeideoita tai toimintatapoja. Uudet liikeideat tai toimintatavat liittyivät yhteistyöhön muiden yrittäjien kanssa, palvelutarjonnan muokkaamiseen, toimitilamuutoksiin tai liiketoiminnan laajentamiseen.

Mallin mukaisesti yrittäjällä on hyvät mahdollisuudet menestyä, kun hän kehittää osaamistaan monipuolisesti, etsii uusia ideoita palveluiden tuottamiseen, ja hyödyntää yhteistyökumppaneita ja verkostoja palvelujen kehittämiseen.26.9.2017

Hankkeen tuloksia

Menestysreseptit koossa


Syksy on myös Menestysreseptit-hankkeessa sadonkorjuun aikaa. Hanke on loppusuoralla ja on aika koota tulokset. Hankkeen keskeisin tavoite oli maaseudulla toimivien hyvinvointipalvelualan ammatinharjoittajien toimintaedellytysten parantaminen. 

Kuva: Johanna Kokkomäki
Hankkeessa on etsitty uusia ideoita palvelujen kehittämiseen muun muassa opintomatkoilta, kehitetty liiketoimintaosaamista valmennuksissa ja työpajoissa, ja ideoitu uudenlaista yhteistyötä. Hankkeella pyrittiin luomaan käytännönläheisiä kehittämispolkuja maaseudulla toimivien hyvinvointipalvelualan ammatinharjoittajien toiminnan tueksi. Hankkeeseen osallistui säännöllisesti 17 hyvinvointialan yrittäjää.


Missä oltiin ja mihin päästiin?

Hankkeen alussa ja lopussa yrittäjille tehtiin itsearviointikysely, jossa yrittäjät arvioivat oman osaamisensa tasoa sekä sen kehittymistä hankkeen aikana. Kyselyn tuloksista ja yrittäjien antamasta palautteesta voidaan päätellä, että hanke kasvatti yrittäjien liiketoimintaosaamista etenkin myynnissä
ja markkinoinnissa, sosiaalisen median hyötykäytössä ja verkostoyhteistyössä. Noin puolet osallistujista koki osaamisen lisääntyneen sähköisen markkinoinnin kehittämisessä (esim. verkkosivujen uudistamisessa). Yli puolet osallistuneista yrittäjistä koki, että liiketoimintaosaaminen oli parantunut jonkin verran myös asiakaspalvelussa ja asiakaslähtöisten palveluiden tuottamisessa. 

Uusia ideoita palvelujen tuottamiseen      

Hankkeen tuloksena yrittäjille syntyi yhdeksän uutta liikeideaa, mikä on enemmän kuin tavoitteena olleet kuusi uutta liikeideaa. Toimitiloihin liittyviä liikeideoita olivat toimiminen jatkossa toisen yrittäjän tiloissa tai kokonaan uudet liiketilat. Palvelutarjontaan liittyvät uudet liikeideat olivat uuden palvelun lisääminen palvelutarjontaan, tuotteiden ottaminen laajemmin mukaan palvelutarjontaan ja verkkokaupan perustaminen. Yhteistyöhön liittyviä liikeideoita olivat yhteistyö yrittäjän kanssa osa-alueella, joka itseltä puuttuu, yhteistyö toisen yrittäjän kanssa, markkinointiyhteistyö toisen yrittäjän kanssa ja yhteistyön laajentaminen. Toiminnan laajentaminen oli yksi syntyneistä liikeideoista.  

Uusia yhteistyöavauksia

Lähes kaikki osallistujat kertoivat löytäneensä uusia yhteistyökumppaneita hankkeen aikana. Konkreettisia yhteistyöavauksia jo toteutettiinkin hankkeen aikana kuten yhteismarkkinointia ja yhteisen asiakasillan järjestäminen. Miltei kaikki kokevat myös saaneensa uusia ideoita liiketoiminnan kehittämiseen palvelumuotoilun avulla. Yli puolet osallistujista on muokannut palvelujaan entistä asiakaslähtöisemmiksi hankkeen vaikutuksesta.

Hankkeen aikana pohdittiin yhteispalvelupisteissä toimimisen etuja. Hankkeen päättyessä mukana olleista yrittäjistä yhdeksän on kiinnostunut tulevaisuudessa toimimaan yhteispalvelupisteessä. Yrittäjistä kaksi ryhtyi jo hankkeen aikana toimimaan toisen yrittäjän kanssa samoissa tiloissa, ja
kolme yrittäjää oli ryhtynyt joihinkin toimenpiteiseen toimiakseen jatkossa yhteispalvelupisteessä.

Osa hankkeen vaikutuksista näkynee yrittäjien toiminnassa sekä toimintaympäristössä pidemmällä aikavälillä esimerkiksi parantuneena liiketoimintaosaamisena sekä kykynä hyödyntää yhteistyöverkostoja ja luoda uusia kumppanuuksia. Hankkeessa mukana olleet yrittäjät jatkavat yhteydenpitoa ja yhteistyökuvioita hankkeen jälkeenkin.


Hankkeen tuloksista voi lukea myös loppuseminaarissa esitetyistä dioista.

19.9.2017

Loppuseminaarin satoa - yrittäjätarinoita ajatuksista toteutukseen

Seminaarissa omaa yrittäjyystarinaansa ja -arkeaan valottivat hyvinvointialan yrittäjät Juuso Aho Boxinbox-harjoituskeskuksesta Hämeenlinnasta sekä Annikki Aro AK Luontaisterapiaopistosta Kihniöstä.

Ideasta käytäntöön

Yksinyrittäjä Juuso Aho kertoi siitä, miten yritys on saanut muotonsa ideasta käytäntöön saakka.Liikeideasta liikkeelle lähteminen ja sen konkretisoiminen on vaatinut paljon ajatustyötä sekä käytännön toimenpiteitä. Matkalla on ollut myös haasteita, joihin on pitänyt löytää ratkaisu. 
Ammattisotilaana aiemmin uraa tehnyt Aho päätti erilaisen vaiheiden kautta ryhtyä yksinyrittäjäksi. Tähän ohjasi omien arvojen tarkastelu ja niiden pohjalta tehty pohdinta siitä, millaista työtä hän jatkossa halusi tehdä.

Haasteiden voittajana maaliin

Pohjana oli liikeidea harjoituskeskuksesta, josta harjoitustiloja voi vuokrata erilaisiin tarpeisiin urheiluhallien tapaan. Oma tausta ja kokemukset maailmalta ja kotimaasta antoivat idean uudenlaisen konseptin luomiseen. Kun uutta ideaa lähtee toteuttamaan alusta saakka, tulee matkalla vastaan monia asioita ja yllätyksiäkin, joita on ollut vaikea suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon.
Yksinyrittäjänä myös haasteiden ratkaisuista ja päätöksistä vastaa itse, vaikka toki apuna voi käyttää omia verkostoja. Tie ei ole ollut helppo, mutta matkalla on tullut monenlaista oppia, josta varmasti on tulevaisuudessakin hyötyä.

Yrittäjyyspolulle kouluttautumisen kautta


Annikki Aro kertoi, miten hänet yrittäjän polulle saivat omakohtaiset kokemukset ja lähipiirissä olleet haasteet. Aro lähti kouluttautumisen kautta hakemaan niihin ratkaisua. Matka johti lopulta siihen, että hän ryhtyi sairaanhoitajasta yrittäjäksi luontaisterapian pariin ja aihepiirin vastaavaksi kouluttajaksi.

Oma visio kirkkaana


Annikki Aro muistutti, että yrittäjänä jokaisen on pidettävä mielessä oma visio ja tie, jota kulkee. Innoton yrittäminen ei johda mihinkään – omaan asiaan on uskottava ja sitä on tehtävä täydellä sydämellä. Siitä huolimatta yrittäjä tarvitsee usein sisua, jotta jaksaa eteenpäin ja voi johtaa omaa itseään. Asiakasta on palveltava hyvin ja laadukkaasti riippumatta siitä, millainen päivä itsellä sattuu olemaan. 

18.9.2017

Loppuseminaarin satoa - tavoitteita ja valinnanvapauden mahdollisuus

Loppuseminaarissa katsastettiin joukolla, mitä hankkeessa saatiin aikaan. Projektipäällikkö Johanna Kokkomäen esittelemien tulosten lisäksi seminaarissa pidettiin ajankohtaisia puheenvuoroja
hyvinvointialasta ja yrittäjyydestä. Tuloksista blogissa on luvassa tarkemmin tietoa viikolla 39.

Menestysreseptejä jaossa

Linnan Klinikka Oy:n toimitusjohtaja Tiina Halinen jakoi puheenvuorossaan yleisölle omia menestysreseptejään. 
- Unelmani on lapsesta saakka ollut ihmisten auttaminen ja hyvän tekeminen ja sen jakaminen tasapuolisesti kaikille. 

Lapsuuden toiveammatissaan – pankinjohtajana – hän unelmoi auttamisen onnistuvan. Vaikka

pankinjohtajaa hänestä ei tullut, ovat unelmat kantaneet. Nykyinen työhuone on vanha pankkisali, ja tehtävässään lääkärikeskuksen toimitusjohtajana hän mahdollistaa ihmisten hyvinvointia.

Ihmiset tekevät tuloksen

Johtajan tehtävässään Halinen näkee olennaisena auttaa toisia onnistumaan. Asiat eivät tapahdu ilman ihmisiä. Ihmisten johtaminen on siksi hänen näkemyksensä mukaan tärkeintä – oman itsensä johtaminen sekä muiden, joiden työllä tulos syntyy. 
- Johtajan on oltava läsnä silloin, kun häntä tarvitaan. 

Tavoitteet suunnitelmiksi ja konkretiaksi

Halinen muistuttaa suunnitelmallisuudesta unelmiin ja tavoitteisiin pyrkimisessä. Hän on vakuuttunut siitä, että usko ja tahto vievät ihmistä eteenpäin. Tavoitteiden konkretisoimisessa hän käyttää itse usein Mind Map -tekniikkaa. 
- Kun asiat saa paperille, voi paremmin hahmottaa, mitä tarvitaan ideasta käytäntöön pääsemiseksi.

Liiketoimintasuunnitelma on myös oivallinen apu. Suunnitelma toimii työvälineenä sen hahmottamiseen ja kuvaamiseen, miltä tulevaisuuden toiminta näyttää ja mistä kaikesta se koostuu. Liiketoimintasuunnitelman tekemisessä Halinen rohkaisee unohtamaan turhat kiemurat:
- Ajattele maalaisjärjellä. 
Liiketoimintasuunnitelman ei tarvitse olla mitään monimutkaista, vaan idean arvioimista ja kuvaamista.

Mahdollisuuksien lisäksi pitää pystyä arvioimaan tavoitteiden ja projektien riskit. Se auttaa näkemään, missä kohdin pitää onnistua ja millä keinoin onnistumiseen voi päästä. Halinen muistutti, ettei verkostojen voimaa tule aliarvioida. 
- Uusiin ihmisiin kannattaa aina tutustua ja olla mukana erilaisissa tilaisuuksissa. Kun ovi aukeaa, on tilaisuus hyödynnettävä. Yksin ei kukaan pärjää. 

Asiakas ensin - ihmiseltä ihmiselle

Vähintään yhtä tärkeässä roolissa on asiakaslupaus. On itse uskottava omaan lupaukseen ja pidettävä siitä kiinni. On oltava tietoinen siitä, miten asiakas kokee palvelun. Tällöin voi kehittää toimintaa ja tehdä asioita entistä paremmin. 

Halinen kehotti myös uskomaan sosiaalisen median voimaan ja tarinoihin. Ihmisiä kiinnostavat tavallisten ihmisen kuvat tavallisesta toiminnasta. Loppujen lopuksi myynnissä on kyse ihmisen välisestä toiminnasta. Sosiaalista mediaa voi hyödyntää pienikin toimija.

Valinnanvapaus on mahdollisuus

Hämeenlinna on mukana Sote-uudistuksen valinnanvapauskokeilussa, ja Halinen kertoi
palveluntuottajan kokemuksista siinä. Kokeilussa asiakkaat ovat tehneet aktiivisesti valinnan, ja yksityiselle palveluntarjoajalle vaihtaneita on ollut 12%. Kokeilulla haetaan muiden kokemusten lisäksi myös sitä, millä hinnalla palvelut on jatkossa järkevää toteuttaa. Halinen näkee valinnanvapauden mahdollisuutena. 
- Muutoksissa asiakas on kuningas. Ei tule aliarvioida asiakkaan valintaa ja vapautta.

Halisen mukaan muutoksessa on kyse ennen muuta organisaatioiden toimintatavoista. Asioita pitää pystyä ajattelemaan uudella tavalla ja tekemään niitä toisin. Johtamisen päämääränä on saada työntekijät onnistumaan, jolloin toiminnan laatu on kohdallaan. Kilpailu huolehtii siitä, että kustannukset pysyvät kurissa ja toimintaa on kehitettävä, jotta pärjää ja tuottaa laadukasta palvelua.

Kaikkeen toimintaan pätee toteamus: ”Ole sinnikäs, se kannattaa!”

15.9.2017

Tiedote 15.9.2017

Hyvinvointialan menestysreseptit syntyvät osaamista kehittämällä ja verkostoitumalla


Hyvinvointialan menestysreseptit -seminaarissa 14.9. Hämeenlinnassa julkistettiin Kanta-Hämeessä toteutetun hyvinvointialan hankkeen tulokset. Seminaarissa avattiin maaseutualueilla hyvinvointiyrittäjien tueksi luotuja hyviä malleja. Projektipäällikkö Johanna Kokkomäen mukaan menestysreseptit syntyvät osaamista ja liiketoimintaa kehittämällä sekä yhteistyön ja verkostoitumisen avulla.


Seminaarissa puheenvuoron piti Linnan Klinikka Oy:n toimitusjohtaja Tiina Halinen sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauskokeilusta Hämeenlinnassa palveluntuottajan näkökulmasta sekä yrityksen tavoitteiden suunnitelmallisesta toteuttamisesta. Lisäksi kuultiin ajankohtaisia näkemyksiä yrittäjyyden toimintaympäristöstä ja hyvinvointiyrittäjien tarinoita.

Hankkeessa oli mukana 21 yrittäjää Kanta-Hämeestä, ja sen toimenpiteiden tuloksena yrityksiin syntyi uusia liikeideoita ja toimintatapoja. Uudet avaukset liittyivät muun muassa palvelutarjonnan muokkaamiseen, toimitilamuutoksiin tai liiketoiminnan laajentamiseen. Hanke selvitti myös Iittalan ja Lammin asukkaiden näkemyksiä paikallisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden saatavuudesta ja käytöstä.

Menestysreseptit maaseudun hyvinvointipalvelualan ammatinharjoittajille -hanketta toteuttivat yhteistyössä Suomen Yrittäjäopisto, Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja Linnan Kehitys Oy. Hanketta rahoitti Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, EU:n rahoitusosuus hankkeesta on 80 %. Alueen kunnista olivat mukana Hämeenlinna, Forssa, Hausjärvi ja Loppi.

---
Lisää kuulumisia seminaarista ja hankkeen tuloksista vielä luvassa lähiviikkojen aikana.

30.8.2017

Loppuseminaaria kohti

Hyvinvointialan menestysreseptit kootaan loppuseminaarissa

Hankkeen loppuseminaarissa kerrotaan, millaisia menestysreseptejä hankkeen aikana luotiin.


Menestysreseptit-hanke on päättymässä lokakuussa, ja on aika kokoontua vielä kertaalleen kehittämisen ja verkostoitumisen merkeissä. Hankkeen loppuseminaari järjestetään aamupäiväseminaarina 14.9. Koulutuskuntayhtymä Tavastian tiloissa Hämeenlinnassa. 

Aamupäivän aikana kuullaan, millaisia menestysreseptejä hankkeen aikana luotiin yrittäjien liiketoiminnan kehittämisen, hyvinvoinnin ja verkostoitumisen tueksi. Seminaarin aluksi saadaan katsaus projektin tuloksiin: millaisia yhteistyökuvioita yrittäjien välille on syntynyt ja miten yrittäjien liiketoimintaosaaminen on eri osa-alueilla hankkeen aikana kehittynyt.

Loppuseminaarissa kuullaan lisäksi yrittäjien puheenvuoroja hyvinvointipalvelujen tuottamisesta ja ajankohtaisista aiheista. Linnan Klinikka Oy:n toimitusjohtaja Tiina Halinen kertoo kokemuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauskokeilusta palveluntuottajan näkökulmasta. Linnan Klinikka on mukana valinnanvapauskokeilussa, ja jonkin verran on jo kokemuksia siitä jaettavaksi. 

Ajatuksia uuden liikeidean syntymisestä ja käytäntöön viemisestä kertoo yrittäjä Juuso Aho, joka pohjaa liikeideansa kokonaisvaltaiseen valmennukseen. Urheilijoiden oheisharjoitteluun syventynyt Juuso Aho avaa Hämeenlinnaan 1.9. uudenlaisen harjoittelukeskuksen, joka tarjoaa erilaisia harjoitustiloja urheilijoille, kuntoilijoille, valmentajille ja personal trainereille.

Luontaisterapia- ja hyvinvointialan yrittäjänä pitkään toiminut Annikki Aro puhuu seminaarissa terveenä pysymisen taidosta sekä hyvinvoinnista yrittäjän voimavarana. Annikki Aron yritys AK Luontaisterapiaopisto järjestää ammatillista terapeuttikoulutusta ja täydennyskoulutusta. Seminaarissa kuulemme muun muassa Aron 15-vaiheisesta ohjelmasta, jonka avulla pyritään elämisen laadun jatkuvaan parantamiseen.

6.6.2017

Malleja liiketoiminnan, hyvinvoinnin ja verkostoitumisen tueksi

Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on ollut edistää maaseudulla toimivien hyvinvointialan yrittäjien toimintaedellytyksiä. Siihen on pyritty luomalla menestysreseptejä yrittäjien liiketoiminnan,
hyvinvoinnin ja verkostoitumisen tueksi.

Viimeisiä valmennuksia hankkeessa pidetään vielä kesän alussa, mutta siinä sitten ovatkin käytännön toimenpiteet tämän hankkeen ajalta. Huipennuksena toukokuussa tehtiin opintomatka Tanskaan, josta inspiraatiota saatiin monella tapaa omaan toimintaan.

Hankkeen loppuseminaari järjestetään torstaina 14.9. klo 8.30-12.30 Ammattiopisto Tavastian tiloissa. Ilmoittautuminen seminaariin on jo alkanut. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 4.9. saakka linkistä:  https://goo.gl/forms/ym7dmATVkjFI0LzV2 
Seminaari on hankkeessa mukana oleville maksuton, muille 25 €/hlö.

Loppuseminaarissa kerrotaan paitsi hankkeen aikana luoduista menestysresepteistä myös mielenkiintoisia ja ajankohtaisia näkemyksiä hyvinvointiyrittäjän toimintaympäristöstä sekä hyvinvointialan yrittäjien tarinoita.  Tervetuloa mukaan!

Tarkemmat tiedot seminaarista ja ohjelmasta löytyvät täältä:
https://resepti-hanke.blogspot.fi/p/aikataulut.html

Seminaarikutsu alla:


31.5.2017

Menestysreseptit-hankkeen Kööpenhaminan opintomatkan videoterveisiä

Menestysreseptit-hanke teki opintomatkan Kööpenhaminaan 18.-19.5.2017. Mukana oli 16 yrittäjää ja hankehenkilöstöä Suomen Yrittäjäopistolta. Matkan teemoina olivat pienyrittäjyys, yritysten kasvu ja kansainvälistyminen sekä erilaiset näkökulmat hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Kahden päivän aikana kerättiin uusia ideoita oman yritystoiminnan kehittämiseen ja palveluiden tuottamiseen. Videolla joitakin tunnelmia matkalta ja ajatuksia käynneistä.Menestysreseptit-hankkeen opintomatka Kööpenhaminaan 18.-19.5.2017