31.10.2017

Menestysreseptit-hanke päättyy: kiitosten aika

Menestysreseptit-hanke päättyy lokakuun lopussa. Kiitos hankkeen toteutukseen osallistuneille, kaikille yhteistyötahoille ja etenkin mukana olleille yrittäjille! On ollut ilo nähdä heittäytymistä ja valmiutta muuttaa ajatusten suuntaa. Myönteinen asenne uuden oppimiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen on antanut tilaa uudenlaiselle yhteistyölle ja edesauttanut uusien ideoiden konkretisoitumista. Hankkeesta saadut opit ja ideat elävät toivottavasti yrittäjien arjessa ja kehittyvät edelleen. 

Hankkeen blogin lukijoille kiitos mielenkiinnosta!
Blogi säilyy luettavana edelleen ja hanketoimijoiden yhteystiedot löytyvät blogista.

Hanketiimi kiittää!

Kuva:Pixabay

2.10.2017

Menestysreseptit palvelu- ja yhteistyömallina

Menestysreseptit maaseudun hyvinvointipalvelualan ammatinharjoittajille -hankkeen viimeisessä vaiheessa menestysreseptit kuvataan palvelu- ja yhteistyömallina. Menestysreseptit on kuvattu oheisessa esityksessä:

Hyvinvointialan menestysreseptit muodostetaan osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen sekä yhteistyön ja verkostoitumisen avulla. Mallissa on kuvattu ne toimenpiteet, joilla hankkeessa pyrittiin tuottamaan yrittäjille uutta osaamista, luomaan uusia yhteistyöverkostoja ja ideoimaan uusia palveluja.

Luodussa mallissa Menestysreseptit hyvinvointialan yrittäjälle löydetään
uutta osaamista hankkimalla itsensä ja liiketoiminnan kehittämiseen
verkostoitumalla ja etsimällä uusia yhteistyömahdollisuuksia
etsimällä opintomatkoilta uusia ideoita palvelujen kehittämiseen

Uusia oppeja osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen

Hankkeen keskiössä oli yrittäjille tarjottu liiketoimintavalmennus ja muu osaamisen kehittämiseen tähtäävä koulutus. Liiketoimintavalmennusta tarjottiin seuraavista teemoista: myynti, markkinointi, palvelumuotoilu, asiakaspalvelu, laatu, verkosto-osaaminen sekä kasvu. Lisäksi tarjottiin valmennusta ja ohjausta liiketoimintasuunnitelman päivittämiseen. Näitä osa-alueita kehittämällä yrittäjä säilyttää kilpailukyvyn markkinoilla ja voi myös kasvattaa liiketoimintaansa.

Palvelun laadun kehittämiseksi tuotettiin malli ja ohjeistus asiakaspalvelukyselyn toteuttamiseksi. Osaamista kehitettiin perehtymällä sosiaalisen median hyötykäyttöön ja digitaalisiin välineisiin. Hanke tarjosi koulutusta verkkosivujen päivittämiseen ja hakukoneoptimointiin. Yrittäjän jaksaminen oli yhtenä teemana osaamisen ja itsensä kehittämisessä. Valmennukset ja koulutukset toteutettiin Suomen Yrittäjäopiston ja Ammattiopisto Tavastian yhteistyönä. Palvelun laatua mittaamalla, seuraamalla ja kehittämällä yrittäjä varmistaa menestymisen liiketoiminnassaan.

Opintomatkoilta ideoita palvelujen kehittämiseen

Mallissa uusia ideoita palvelujen kehittämiseen haettiin opintomatkoilta. Hankkeen opintomatkoilla tarjottiin uusia näkökulmia ja esimerkkejä palvelujen tuottamiseen ja verkostoitumiseen. Yhdellä opintomatkalla tutustuttiin yhteispalvelupistekonseptiin ja kuultiin yrittäjien kokemuksia yhteispalvelupisteessä toimimisesta. Opintomatkan järjesti Linnan Kehitys Oy.

Kaksi muuta opintomatkaa suunnitteli ja toteutti Suomen Yrittäjäopisto. Green Care -aiheisella opintomatkalla kuultiin kokemuksia pienyrittäjien verkostoitumisesta maaseudulla ja yritysryhmän perustamisesta sekä luontoavusteisten hyvinvointipalvelujen tuottamisesta. Opintomatka Tanskaan
tarjosi kasvun ja kansainvälistymisen näkökulmaa. Matkan teemoina oli yrittäjyys Tanskassa ja hyvinvointipalvelujen tuottaminen Tanskassa. Uusien ideoiden avulla yrittäjä voi kehittää omaa palvelutarjontaansa entistä houkuttelevammaksi.

Verkostoista voimaa

Verkostoituminen oli yksi hankkeen keskeisistä teemoista. Verkostoitumista tapahtui niin yrittäjien omalla alueella kuin muiden yrittäjien kesken. Myös muiden hankkeiden kanssa tehtiin yhteistyötä. Yrittäjät pohtivat toimimista yhdessä toisten yrittäjien kanssa tai kehittivät uudenlaisia yhteistyökuvioita. Hankkeessa perehdyttiin siihen, mitä etuja yritykselle sekä yrityksen asiakkaille koituisi palvelujen tuottamisesta yhteispalvelupisteessä. Aiheesta järjestettiin opintomatkan jälkeen tiimi-istunnot ja myöhemmin toimitilatyöpajoja. Mallissa laajempi yhteistyö muiden yrittäjien
kanssa, uudet yhteistyökumppanit tai verkostot auttavat yrittäjää menestymään paremmin.

Hanke toteutti Iittalassa ja Lammilla asukaskyselyt, joiden avulla selvitettiin asukkaiden näkemyksiä paikallisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden saatavuudesta ja käytöstä. Tarkoitus oli saada asiakaslähtöistä palautetta yksityisten hyvinvointipalvelujen kehittämiseksi.

Hanke synnytti yrittäjille uusia liikeideoita tai toimintatapoja. Uudet liikeideat tai toimintatavat liittyivät yhteistyöhön muiden yrittäjien kanssa, palvelutarjonnan muokkaamiseen, toimitilamuutoksiin tai liiketoiminnan laajentamiseen.

Mallin mukaisesti yrittäjällä on hyvät mahdollisuudet menestyä, kun hän kehittää osaamistaan monipuolisesti, etsii uusia ideoita palveluiden tuottamiseen, ja hyödyntää yhteistyökumppaneita ja verkostoja palvelujen kehittämiseen.